Garantii tingimused

GARANTII TINGIMUSED

1.       Käesolevaga kinnitab KLIENT, et on analüüsinud Carrier Transicold Europe (edaspidi - C.T.E.) seadmete jõudlusnäitajaid ja peab seda sobilikuks oma vajaduste rahuldamiseks ning loobub kõigist vaidlustest seoses agregaadi jõudlusnäitajate ja agregaadi tööga.

2.       Üldgarantii agregaadil on 1 (üks) aasta või 1000 (tuhat) töötundi (olenevalt kumb enne täitub). Garantiid on võimalik juurde osta kuni 2 aastat.

3.       Üldgarantii alla ei kuulu esimese 400 töötunni ajal tehtud esmane kohustuslik hooldus.

4.       Sõiduki registreerimistunnituses olev esmaregistreerimise kuupäev on ühtlasi ka garantii alguse kuupäev.

5.       Garantii ei kehti kasutatud seadmetele, kui pole sätestatud teisiti.

6.       Tõestus konstruktsioonivea või defekti kohta on vaja esitada KLIENDI poolt.

7.       C.T.E. garantii hõlmab remonti ja defektsete osade asendamist uute varuosadega.

8.       Garantii hõlmab C.T.E. töökodades tehtud tööd või C.T.E. poolt heaks kiidetud remondikeskuste töökodades tehtud tööd, kusjuures tööpäevadel ja tavalistel töötundidel. Garantii ei hõlma täiendavaid kulutusi, mis on tekkinud KLIENDI poolt tellitud töödele väljaspool C.T.E. töökodasid ja/või väljaspool tavalist tööaega. Need kulutused kannab KLIENT.

9.       Garantii korras vahetatud varuosad jäävad C.T.E. omandusse.

10.     Garantii alusel üle vaadatud , vahetatud ja remonditud varuosad ei pikenda seadme garantii perioodi.

11.    Garantii ei õigusta mingil juhul seadme, varusade ning hooldus – ja remonditööde kohta esitatud arve(te) maksmise hilinemisi. Igasugune makselepingu rikkumine muudab garantii kehtetuks ipso jure.

12.    Seadme kohustuslikust hooldusgraafikust mittekinnipidamine muudab garantii kehtetuks.

13.    Juhul kui KLIENT või KLIENDI töötaja palub C.T.E remonditöökoja töötajal sõidukit juhtida, siis ta ei vastuta õnnetuste eest, mis võivad juhtuda. Olgu need seoses sõidukite juhtimisega või kolmandaid osapooli puudutavate õnnetustega.

14.    Nähtavad defektid ja kaebused defektse või puudulike osade eest tuleb esitada C.T.E. volitatud esindajale ühe nädala jooksul, alates kauba ja/või sõiduki kättesaamisest, vastasel korral ei kuulu eelpool nimetatud defektid hüvitamisele

15.    C.T.E. garantii ei hõlma mingil juhul:

15.1  Seadme ebapiisavast teenindusest, valest kasutamisest, õnnetusest, ebatavalisest või kahjustavast kasutamisest või normaalsest kulumisest tulenevat vananemist või kahjustumist,

15.2  seadme amortisatsioonikulu

15.3   õnnetustest tulenevaid otseseid või kaudseid kahjustusi inimestele ja/või transporditud kaupadele

15.4  Omavolilise modifitseerimise, transformeerimise või külmutusseadme remondi korral, heakskiitmata kolmanda osapoole poolt, ilma C.T.E. eelneva kirjaliku nõusolekuta.

15.5  Seadme seerianumber on loetamatu, rikutud või eemaldatud

15.6  Direct Drive agregaadid, milledele pole paigaldatud C.T.E kompressor, kompressori kronstein ja/või paigalduse komplekt.

15.7  Normaalne välismõju, vibratsioon, kulumine (näiteks värvi pleekimine või tuhmumine).

15.8  Tavaliste hooldetööde (näiteks mootori reguleerimise, vedelike ja filtrite vahetamise, määrdetööde, puhastamise ja poleerimise, sulavkaitsmete vahetust  jne.) kulud katab üldjuhul agregaadi omanik. Juhul, kui nimetatud remonditööd osutuvad vajalikuks garantiiremondi osana, laieneb garantii ka neile.

15.9  Rikked, mis ilmnevad agregaadil, mille töötunni lugemeid on muudetud.

15.10  Rikked agregaadil, mille finantsinstitutsioon või kindlustusandja on kuulutanud hävinuks või täielikult kahjustatuks.

15.11   Agregaadi omaniku või kasutaja saamata jäänud tulu, transpordi, telefoni ja majutusega seotud kulud ning personali või vara kaotusega seotud kulud.

15.12  Kahjustused või rikked, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud järgmised tegurid:

o    tulekahju, vandalism, avarii või vargus;

o    väärkasutamine või hoolimatus;

o    mujal kui C.T.E.  volitatud remonditöökojas tehtud remonditööd;

o    varuosade, mis ei ole C.T.E. originaalosad või nendega samaväärse kvaliteediga, paigaldamine;

o    puudulik hooldus, kaasa arvatud vedelike kasutamine, mida ei ole mainitud omaniku käsiraamatus ega lühitutvustuses

15.13   force majeure.

Sellel kodulehel kasutatakse "küpsiseid" (cookies). Küpsiseid kasutame kasutajamugavuse suurendamise ja kodulehe kõikide funktsioonide toimimise eesmärgil.