Ostu-müügi ja remonditingimused

Foilpoint kohustub

 1. Müüma varuosi, teostama sõidukitele ning seadmetele hooldust ja jooksvat remonti ning garantiiremonti kooskõlas Tellija poolse tellimusega Foilpoint töökojas.
 2. Teenus ning kaup peab vastama Eesti Vabariigis kehtestatud tehnilistele ja ohutusnõuetele ning valmistajatehase kvaliteeditingimustele.
 3. Teenuse osutamise käigus vahetama vajadusel sõidukite ja seadmete remontimiseks vajalikud varuosad, lisades nende maksumuse teenuse hinnale.
 4. Tellija nõudmisel koostama remonditööde eelkalkulatsiooni. Foilpoint ei võta omale kohustust likvideerida sõidukil või seadmel esinenud riket eelkalkulatsioonis märgitud lõppsumma piires, kui teenuse osutamise käigus selgub, et kalkulatsioonis esitatud tööde maht ja varuosade loetelu ei olnud piisav antud rikke likvideerimiseks. Foilpoint´il ei ole siiski õigust ületada eelkalkulatsioonis märgitud lõppsummat ilma Tellija poolse nõusolekuta.
 5. Foilpoint kohustub andma müüdud kaupadele ja osutatud teenustele garantii vastavalt Foilpoint üldistele garantiitingimustele. Garantii ei kehti kui rikke tekkimise põhjuseks on vale ekspluateerimine või isepaigaldamisel tehtud vead. Teenusele antav garantii kehtib üksnes juhul, kui teenuse osutamise käigus on kasutatud Foilpoint poolt tarnitud varuosi.
 6. Kui Foilpoint annab Tellijale arvelduskrediiti, on Foilpoint kohustatud tellimuse vastu võtma ainult juhul, kui Tellija võlgnevus eelneva tellimuse alusel ei ületa krediidipiiri ja Tellijal puuduvad maksetähtaega ületatavad võlgnevused.

Tellija kohustused

 1. Tasuma osutatud teenuste ja ostetud seadmete ning kauba eest tähtaegselt.
 2. Tellija kohustub töö teostamise eesmärgil üleantavast sõidukist eemaldama enne selle üleandmist kõik Tellijale või kolmandatele isikutele kuuluvad asjad (sh isiklikud asjad, kaup jne), mille paiknemine üleantavas autos ei ole töö teostamise seisukohalt vajalik. Kui Tellija seda kohustust rikub, ei vastuta Foilpoint võimaliku tekkinud kahju eest (sh asjade hoidmine, säilimine, seisukord jne).

Teenuse osutamise üldised tingimused

 1. Teenuse osutamine toimub töökorralduse alusel.
 2. Iga konkreetse sõiduki ja seadme kohta vormistatakse töökorraldus, kus märgitakse alljärgnevad andmed :- Kliendi andmed
   - Sõidukit/seadet iseloomustavad andmed
  - Tellitud töid iseloomustavad andmed
  - Tööde tellija kinnitus
 3. Kui teenuse osutamise käigus ilmneb sõidukil või seadmel varjatud defekte, mida ei olnud võimalik ette näha või muid kaasnevaid lisatöid, mistõttu rikke kõrvaldamiseks tuleb teostada täiendavaid lisatöid suuremas ulatuses kui töökorralduses kokkulepitud ning vahetada varuosasid mida ei olnud eelnevalt kokku lepitud, peab Foilpoint sellest Tellijat koheselt suuliselt või kirjalikult informeerima.
 4. Lisatööde / varuosade vajaduse ilmnemisel peab Tellija 2 tunni jooksul alates Foilpoint poolsest teavitamisest otsustama ja Foilpoint´iga kooskõlastama edasise remondiprotsessi täieliku lõpetamise või lõpetamise tööde teatud faasis. Kui Tellija ei informeeri 2 tunni jooksul Foilpoint´i edasise teenuse osutamisest või kui Tellija otsusest tulenevalt ja Tellijast lähtuvatel asjaoludel seisab Tellija sõiduk või seade Foilpoint´i töökojas enam kui 2 h alates Tellija vastavasisulisest teavitamisest Foilpoint´i poolt, ilma et Foilpoint´il oleks võimalik teenuse edasise osutamise jätkamine, on Tellija kohustatud tasuma Foilpoint´ile sõiduki hoidmise eest Foilpoint´i töökojas seisutunni hinda, mille suurus on sätestatud Foilpoint´i hinnakirjas.
 5. Remondiprotsessi lõpetamisel tööde teatud faasis Tellija ja Foilpoint´i vastastikusel kokkuleppel on Tellija siiski kohustatud Foilpointi´ile tasuma teostatud tööde ja paigaldatud varuosade ning materjalide eest.
 6. Töö valmimisel on Foilpoint kohustatud sellest koheselt Tellijat informeerima ja leppima kokku tähtaja, mille jooksul peab Tellija sõidukile järgi tulema ja ära viima. Kui Tellija kokkulepitud tähtajal sõidukit ära ei vii, läheb sõiduki juhusliku hävimise risk Tellijale.
 7. Kui Tellija ei tule oma sõidukile järgi seitsme päeva jooksul alates kokkulepitud tähtajast on Tellija kohustatud tasuma Foilpoint´ile sõiduki hoidmise eest Foilpoint´i territooriumil parkla päevatasu, mille suurus on sätestatud Foilpoint´i hinnakirjas.
 8. Sõiduki üleandmisel on Tellija kohustatud teostatud tööd üle vaatama ning kinnitama sõiduki kättesaamist ja tööde vastavust tellitule töölehele allakirjutades. Juhul, kui teenus osutub ebakvaliteetseks, on Tellija õigustatud loobuma töölehele kauba/teenuse vastuvõtmise kohta alla kirjutamisest ning esitama 5 (viie) kalendripäeva jooksul vastavasisulise reklamatsioon. Töölehele alla kirjutades kinnitab Tellija, et ta on teadlik vastuvõetava töö ning kauba kvaliteedist, tehnilisest seisundist ja tellimuse vastavusest ning selles osas pretensioone ei ole.
 9. Kui teenuse mittevastavust ei olnud võimalik avastada punktis 8 nimetatud ülevaatuse käigus, võib Tellija toetuda teenuse mittevastavusele juhul, kui ta teavitab sellest Foilpoint´i töökoja meistrit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) kalendripäeva jooksul ajast, mil Tellija avastas või oleks pidanud puudused avastama.

Kauba müügi üldised tingimused

 1. Kauba müük toimub Tellija poolt esitatud kirjaliku või suulise tellimuse alusel.
 2. Ostetava/müüdava kauba spetsifikatsioon, kogus, hind ja üleandmise tähtaeg fikseeritakse müügiarvetel.
 3. Kauba üleandmine toimub Foilpoint´i asukohas, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Koos kaubaga peab Foilpoint üle andma kauba juurde kuuluvad ning kauba vastuvõtmiseks, valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks vajalikud dokumendid : arve-saateleht või arve; kirjalik kasutusjuhend kauba kohta, kui kauba valmistajatehas seda ette näeb.
 4. Tellija on kohustatud tellitud kaubad enne kaupade arve-saatelehele või arvele allakirjutamist mõistliku hoolsusega üle vaatama ja avastatud puudustest Foilpoint´i viivitamatult teavitama.
 5. Kaup loetakse Tellijale üleantuks Tellija esindaja poolt kauba arvele või transpordifirma saatelehele allakirjutamise momendist. Omandiõigus üleantud kaubale läheb Tellijale üle hetkel, mil tema poolt on Foilpoint´ile täies ulatuses tasutud kauba hind.
 6. Kui kauba mittevastavust ei olnud võimalik avastada punktis 4 nimetatud ülevaatuse käigus, võib Tellija toetuda kauba mittevastavusele juhul, kui ta teavitab sellest Foilpoint´i viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) kalendripäeva jooksul ajast, mil Tellija avastas või oleks pidanud puudused avastama. Tellija poolse põhjendatud ja tähtaegse pretensiooni alusel kohustub Foilpoint ebakvaliteetse kauba asendama, asendamise võimatusel aga kompenseerima ostuhinna.
 7. Foilpoint ei ole kohustatud tagasi ostma Kaupa, mis on Tellija nõudmisel spetsiaalselt tehasest tellitud ning Kaupa, mille tootjapoolne pakend on rikutud.

Teenuste ja kauba hind ning maksmise kord

 1. Tellija on kohustatud Foilpoint´ile maksma osutatud teenuste ja üle antud varuosade eest tasu.
 2. Kaupade ja teenuste hinnad on eurodes. Hinnale lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaksu määr.
 3. Foilpoint´i poolt osutatavate teenuste ja müüdavate kaupade hinnad on sätestatud Foilpoint´i hinnakirjas. Tellija kinnitab, et on tutvunud ja teadlik Foilpoint´i kehtivast hinnakirjast. Foilpoint´il on õigus muuta ühepoolselt teenuse hindu sellest Tellijat eelnevalt informeerimata.
 4. Foilpoint´il on õigus arvete mittetähtaegse laekumise korral nõuda Tellijalt viivist mittetähtaegselt laekunud arve jäägist, samuti on õigus kasutada teisi kohustuse rikkumisest tulenevaid õiguskaitsevahendeid sealjuures õigus sisse nõuda võlgade sissenõudmisega kaasnenud kulude, mis on dokumentaalselt tõestatud, hüvitamist.

Sellel kodulehel kasutatakse "kĆ¼psiseid" (cookies). KĆ¼psiseid kasutame kasutajamugavuse suurendamise ja kodulehe kƵikide funktsioonide toimimise eesmƤrgil.